• Bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại

    Bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại
    16/09/2019 12:30 PM

    Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16/9 hàng năm là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại vì sự phát triển bền vững.