• Vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý

    Vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý
    08/05/2019 10:33

    Bộ Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.