• Bài 2

    Quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại: Tăng cường kiểm soát và nâng cao nhận thức

    Quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại: Tăng cường kiểm soát và nâng cao nhận thức
    20/07/2019 03:28 PM

    Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành chức năng đã ban hành chính sách, biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông, song nhận thức và năng lực quản lý sinh vật ngoại lai vẫn còn nhiều hạn chế.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7